WIE IS WIE IN BELGIË?

Vanuit organisatorisch oogpunt wordt radiotherapie in België beheerd, vertegenwoordigd en ondersteund door een reeks van organisaties die hierna worden toegelicht.

Vertegenwoordigers van de organisaties die geïnteresseerd zijn in BRAVO worden vriendelijk verzocht contact op te nemen met ons om verdere samenwerking te bespreken.

Individuele radiotherapie departementen

Departementen radiotherapie maken altijd onderdeel uit van een algemeen ziekenhuis. Zij beantwoorden aan de erkennings- en werkingsnormen zoals bepaald door de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid en aan de veiligheidsvoorschriften opgelegd door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.

Het merendeel van de radiotherapie departementen beschikt over een radiotherapie-oncologie team. Meer hierover bij 'Wie is wie in radiotherapie?'.

De Belgische Vereniging voor Radiotherapie-Oncologie BVRO-ABRO

Deze vereniging heeft tot doel “het stimuleren van de praktijk en de ontwikkeling van radiotherapie-oncologie in de breedste zin van het woord evenals het opzetten van constructieve gesprekken met andere klinische specialiteiten die sterk betrokken zijn bij het succesvol behandelen van (kanker) patiënten”. (Bron: statuten BVRO-ABRO, paragraaf 4, maart 2013).

Het biedt een samenwerkingsplatform tussen de verschillende radiotherapie centra en organiseert wetenschappelijke meetings op verschillende niveaus zowel voor junior als voor senior radiotherapeuten oncologen. De BVRO-ABRO werkt tevens nationale behandelingsprotocollen uit.

BRAVO werkt nauw samen met de BVRO-ABRO. Raadpleeg de BVRO-ABRO website voor meer details.

Het College der Geneesheren Radiotherapie

Dit is een multidisciplinaire groep die initiatieven neemt ter bevordering van de kwaliteit binnen de radiotherapie-oncologie in België. Het “College” werd opgericht door de federale overheid met daarin benoemde geneesheren. Externe experten (bijvoorbeeld fysici, verpleegkundigen) worden eveneens uitgenodigd. Het College organiseert ook audits en multicenter trainingssessies. Zie hier voor meer informatie.

De VBS/GBS subgroep voor radiotherapie-oncologie

Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten/Groupement des Unions Professionnelles Belges de Médecins Spécialistes

Deze organisatie, onder de koepel van VBS/GBS, vertegenwoordigt de radiotherapeuten oncologen die contacten hebben met de overheidsorganisaties. Een van de hoofdtaken is het verdedigen van de rol van radiotherapie en van de radiotherapeuten oncologen in het domein van de oncologie zoals bepaald door de Europese, nationale en regionale wetten. Ook de terugbetaling gerelateerd aan radiotherapie valt onder hun takenpakket. De VBS/GBS subgroep voor radiotherapie-oncologie werkt nauw samen met de BVRO-ABRO en deelt dezelfde bestuursleden en voorzitter.

BRAVO

Zie: Wat is BRAVO.

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)

Het FANC heeft als missie de gezondheid van de bevolking, de werknemers en het leefmilieu te beschermen tegen de negatieve effecten van ioniserende straling. Een informatiebrochure over het FANC kan hier worden gedownload. Incidenten moeten verplicht worden vermeld door radiotherapeuten oncologen en medische fysici aan het Agentschap. Voor meer informatie betreffende het melden van incidenten kunt u hier terecht.

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG)

Deze overheidsinstantie is verantwoordelijk voor de regelgeving met betrekking tot het gebruik van geneesmiddelen en ook medische hulpmiddelen waarvan toestellen voor radiotherapie onderdeel uitmaken. Hieronder zitten ook de lineaire versnellers en andere medische hulpmiddelen vervat die gebruikt worden bij radiotherapie behandelingen. Incidenten ten gevolge van de medische hulpmiddelen kunnen ook hier worden gerapporteerd: zie hier voor meer informatie (materio-vigilantie).

De Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid bepaalt het gezondheidszorgkader in België. Contacten met de sector van radiotherapie verlopen normaal gezien via één van bovengenoemde federale agentschappen.

BVZF

De Belgische Vereniging van Ziekenhuis Fysici vertegenwoordigt de medische fysici die nauw betrokken zijn bij de klinische radiotherapie. Een jaarlijkse wetenschappelijke meeting brengt fysici, dosimetristen en industriële partners bijeen.

VVRO

De Vereniging voor Verpleegkundigen Radiotherapie en Oncologie heeft als missie het bijdragen tot kwaliteitsvolle zorg voor kankerpatiënten. Ze brengen verpleegkundigen en andere zorgverstrekkers werkzaam met kankerpatiënten met elkaar in contact. Ook ondersteunen ze verpleegkundigen in de uitoefening van de kankerzorg.

Wij Ook Belgium VZW

Belgische VZW die instaat voor het contact voor en door prostaat(kanker)patiënten.

AAPM

American Association of Physicists in Medicine. Eén van de voornaamste doelen van AAPM is de identificatie en implementatie van verbeteringen bij veiligheid voor patiënten bij het medische gebruik van radiatie in beeldvorming en radiotherapie.

AFITER.be

De Associatie van Franstalige Belgische Verpleegkundigen en Technologen in Radiotherapie.

VPP

Het Vlaams Patiëntenplatform wil bijdragen tot een verhoging van de levenskwaliteit van de patiënt en zijn omgeving door gemeenschappelijke noden en knelpunten te helpen oplossen via belangenbehartiging op alle relevante beleidsniveaus en binnen alle relevante gezondheidsvoorzieningen.

LUSS

De LUSS (Ligue des Usagers des Services de Santé) is een onafhankelijke Franstalige federatie van patiëntenorganisaties. Ze heeft als doel het versterken en ondersteunen van gebruiksassociaties in hun rol als gezondheidsverantwoordelijke en hen de mogelijkheid geven om deel te nemen aan gezondheidspolitiek.

ESTRO

‘The European Society for Radiotherapy & Oncology’ is een non-profit en wetenschappelijke organisatie die de rol van radiotherapie-oncologie bevordert met als doel de patiëntenzorg binnen de verschillende aspecten van kankerbehandeling te verbeteren. Met meer dan 5000 leden binnen en buiten Europa, ondersteunt ESTRO alle radiotherapie-oncologie professionals in hun dagdagelijkse praktijk: radiotherapeuten oncologen, medische fysici, radiobiologen en RTT’ s (Radiotherapie Technologen) en nog breder de ganse oncologie gemeenschap.

ESTRO heeft als missie het promoten van innovatie, onderzoek en het verspreiden van wetenschap via congressen, speciale meetings, wetenschappelijke opleidingen en publicaties.

ASTRO

Radiotherapeuten, medische fysici, dosimetristen, radio-oncologen, radiotherapieverpleegkundigen, biologen, doktersassistenten en praktijkbeheerders maken deel uit van ASTRO’s meer dan 10500 leden, wat het de grootste radiotherapieorganisatie maakt. Deze medische professionals, die werken in ziekenhuizen, kankerbehandelingscentra en academische onderzoeksinstellingen over heel de wereld, maken deel uit van de radiotherapie-teams die cruciaal zijn bij het gevecht tegen kanker. Samen behandelen deze teams jaarlijks meer dan één miljoen kankerpatiënten.

ECCO

ECCO is een non-profit federatie met als doel het handhaven van het recht op de best mogelijke behandeling en zorg voor alle Europese kankerpatiënten waarbij interactie tussen de verschillende Europese organisaties die opkomen voor de kankerpatiënt wordt gepromoot. Dit gebeurt door bewustwording te creëren rond de noden en verwachtingen van patiënten, aanmoedigen van progressief denken binnen het kankerbeleid, opleiding en onderwijs en het promoten van Europees kankeronderzoek, preventie, diagnose, behandeling en zorg; dit alles door het organiseren van internationale multidisciplinaire meetings.

EORTC

De doelstellingen van de ‘European Organisation for Research and Treatment of Cancer’ (EORTC) zijn het ontwikkelen, uitvoeren en stimuleren van translationeel en klinisch onderzoek in Europa met als doel de behandeling van kanker en de daaraan gekoppelde problemen te verbeteren door de kans op overleven en de kwaliteit van leven voor de patiënt te verbeteren. Uitgebreid onderzoek naar kanker in brede zin ligt dikwijls buiten het bereik en de financiële middelen van individuele Europese ziekenhuizen en heeft de grootste kans op succes indien multidisciplinaire en multinationale inspanningen gebeuren door én wetenschappers én clinici.

De ultieme doelstelling van de EORTC is het verbeteren van de standaard kankerbehandeling door het uittesten van nieuwe therapeutische strategieën op een verbeterde effectiviteit met behulp van geneesmiddelen, heelkunde en/of radiotherapie en dit in partnership met de farmaceutische industrie. Dit wordt gerealiseerd door het uitvoeren van grote, prospectieve, gerandomiseerde, fase III multicenter klinische studies. Zodoende slaat het EORTC een brug tussen experimenteel onderzoek naar het toepassen van state-of-the-art behandelingen in de praktijk.

Andere wetenschappelijke organisaties

ESTRO, ECCO en EORTC kwamen reeds hierboven aan bod gezien hun hoofdkwartier in België (Brussel) is gevestigd. Maar voor verschillende ziektebeelden of behandelingstechnieken bestaan er specifieke wetenschappelijke organisaties, dikwijls op internationaal niveau.