WIE IS WIE BINNEN DE BELGISCHE RADIOTHERAPIE?

Vanuit organisatorisch oogpunt wordt radiotherapie in België beheerd, vertegenwoordigd en ondersteund door een reeks van organisaties die hierna worden toegelicht.

Vertegenwoordigers van de organisaties die geïnteresseerd zijn in BRAVO worden vriendelijk verzocht contact op te nemen met ons om verdere samenwerking te bespreken.

Individuele radiotherapie departementen

Departementen radiotherapie maken altijd onderdeel uit van een algemeen ziekenhuis. Zij beantwoorden aan de erkennings- en werkingsnormen zoals bepaald door de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid en aan de veiligheidsvoorschriften opgelegd door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.

Het merendeel van de radiotherapie departementen wordt geleid door een team bestaande uit:

De Belgische Vereniging voor Radiotherapie-Oncologie BVRO-ABRO

Deze vereniging heeft tot doel “het stimuleren van de praktijk en de ontwikkeling van radiotherapie-oncologie in de breedste zin van het woord evenals het opzetten van constructieve gesprekken met andere klinische specialiteiten die sterk betrokken zijn bij het succesvol behandelen van (kanker) patiënten”. (Bron: statuten BVRO-ABRO, paragraaf 4, maart 2013).

Het biedt een samenwerkingsplatform tussen de verschillende radiotherapie centra en organiseert wetenschappelijke meetings op verschillende niveaus zowel voor junior als voor senior radiotherapeuten oncologen. De BVRO-ABRO werkt tevens nationale behandelingsprotocollen uit.

BRAVO werkt nauw samen met de BVRO-ABRO. Raadpleeg de BVRO-ABRO website voor meer details.

Het College der Geneesheren Radiotherapie

Dit is een multidisciplinaire groep die initiatieven neemt ter bevordering van de kwaliteit binnen de radiotherapie oncologie in België. Het “College” werd opgericht door de federale overheid met daarin benoemde geneesheren. Externe experten (bijvoorbeeld fysici, verpleegkundigen) worden eveneens uitgenodigd. Het College organiseert ook audits en multicenter trainingssessies. Zie hier voor meer informatie.

De VBS/GBS subgroep voor radiotherapie oncologie

Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten/Groupement des Unions Professionnelles Belges de Médecins Spécialistes

Deze organisatie, onder de koepel van VBS/GBS, vertegenwoordigt de radiotherapeuten oncologen die contacten hebben met de overheidsorganisaties. Een van de hoofdtaken is het verdedigen van de rol van radiotherapie en van de radiotherapeuten oncologen in het domein van de oncologie zoals bepaald door de Europese, nationale en regionale wetten. Ook de terugbetaling gerelateerd aan radiotherapie valt onder hun takenpakket. De VBS/GBS subgroep voor radiotherapie oncologie werkt nauw samen met de BVRO-ABRO en deelt dezelfde bestuursleden en voorzitter.

BRAVO

Zie: Wat is BRAVO.

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)

Het FANC heeft als missie de gezondheid van de bevolking, de werknemers en het leefmilieu te beschermen tegen de negatieve effecten van ioniserende straling. Een informatiebrochure over het FANC kan hier worden gedownload. Incidenten moeten verplicht worden vermeld door radiotherapeuten oncologen en medische fysici aan het Agentschap. Voor meer informatie betreffende het melden van incidenten kunt u hier terecht.

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG)

Deze overheidsinstantie is verantwoordelijk voor de regelgeving met betrekking tot het gebruik van geneesmiddelen en ook medische hulpmiddelen waarvan toestellen voor radiotherapie onderdeel uitmaken. Hieronder zitten ook de lineaire versnellers en andere medische hulpmiddelen vervat die gebruikt worden bij radiotherapie behandelingen. Incidenten ten gevolge van de medische hulpmiddelen kunnen ook hier worden gerapporteerd: zie hier voor meer informatie (materio-vigilantie).

De Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu bepaalt het gezondheidszorgkader in België. Contacten met de sector van radiotherapie verlopen normaal gezien via één van bovengenoemde federale agentschappen.

BVZF

De Belgische Vereniging van Ziekenhuis Fysici vertegenwoordigt de medische fysici die nauw betrokken zijn bij de klinische radiotherapie. Een jaarlijkse wetenschappelijke meeting brengt fysici, dosimetristen en industriële partners bijeen.

ESTRO

‘The European Society for Radiotherapy & Oncology’ is een non-profit en wetenschappelijke organisatie die de rol van radiotherapie oncologie bevordert met als doel de patiëntenzorg binnen de verschillende aspecten van kankerbehandeling te verbeteren. Met meer dan 5000 leden binnen en buiten Europa, ondersteunt ESTRO alle radiotherapie oncologie professionals in hun dagdagelijkse praktijk: radiotherapeuten oncologen, medische fysici, radiobiologen en RTT’ s (Radiotherapie Technologen) en nog breder de ganse oncologie gemeenschap.

ESTRO heeft als missie het promoten van innovatie, onderzoek en het verspreiden van wetenschap via congressen, speciale meetings, wetenschappelijke opleidingen en publicaties.

ECCO

ECCO is een non-profit federatie met als doel het handhaven van het recht op de best mogelijke behandeling en zorg voor alle Europese kankerpatiënten waarbij interactie tussen de verschillende Europese organisaties die opkomen voor de kankerpatiënt wordt gepromoot. Dit gebeurt door bewustwording te creëren rond de noden en verwachtingen van patiënten, aanmoedigen van progressief denken binnen het kankerbeleid, opleiding en onderwijs en het promoten van Europees kankeronderzoek, preventie, diagnose, behandeling en zorg; dit alles door het organiseren van internationale multidisciplinaire meetings.

EORTC

De doelstellingen van de ‘European Organisation for Research and Treatment of Cancer’ (EORTC) zijn het ontwikkelen, uitvoeren en stimuleren van translationeel en klinisch onderzoek in Europa met als doel de behandeling van kanker en de daaraan gekoppelde problemen te verbeteren door de kans op overleven en de kwaliteit van leven voor de patiënt te verbeteren. Uitgebreid onderzoek naar kanker in brede zin ligt dikwijls buiten het bereik en de financiële middelen van individuele Europese ziekenhuizen en heeft de grootste kans op succes indien multidisciplinaire en multinationale inspanningen gebeuren door én wetenschappers én clinici.

De ultieme doelstelling van de EORTC is het verbeteren van de standaard kankerbehandeling door het uittesten van nieuwe therapeutische strategieën op een verbeterde effectiviteit met behulp van geneesmiddelen, heelkunde en/of radiotherapie en dit in partnership met de farmaceutische industrie. Dit wordt gerealiseerd door het uitvoeren van grote, prospectieve, gerandomiseerde, fase III multicenter klinische studies. Zodoende slaat het EORTC een brug tussen experimenteel onderzoek naar het toepassen van state-of-the-art behandelingen in de praktijk.

Andere wetenschappelijke organisaties

ESTRO, ECCO en EORTC kwamen reeds hierboven aan bod gezien hun hoofdkwartier in België (Brussel) is gevestigd. Maar voor verschillende ziektebeelden of behandelingstechnieken bestaan er specifieke wetenschappelijke organisaties, dikwijls op internationaal niveau.